LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY, BHOPAL
LNCTE, Bhopal
 /  Featured News

RGPV BE Ist. Sem Result has been declared (Dec-2016)

RGPV BE Ist. Sem Result has been declared (Dec-2016)

S.No BRANCH OVER ALL % RESULT TOPPER'S NAME TOPPER'S SGPA
1 CE 60 PANKAJ DHARIWAL 9.19
2 CS 85.37 APOORV SONPURE 9.5
3 EC 76.29 AKSHITA MODI , BHAVESH JAIN 9.38
4 EX 88.89 UTPAL KUMAR 9.23
5 IT 66.67 PRACHI MISHRA 9.23
6 ME 64.81 SACHIN JAIN 9.27